سلام

خوش آمدید

 نوشتن را دوست دارم واسه همین اصرار دارم که یه گوشه ای برای هرچی به دل و ذهنم میاد داشته باشم ؛هرچند که همواره عقیده ام بر این هست که امن ترین جا برای حرف دل، همان دل است....
حس کردم امروز در آستانه ی بهار 97 و دومین روز از ماه رجب، روز قشنگ و مبارکی باشه برای یه شروع دیگه

+ نوشته هام بیشتر دل نگاری است و مخاطبشون خودم هستم ...

دل نگار های قبلی ام در : خانه ی موقتی